Motie: Sloop­kogel door het bouw­be­sluit


7 november 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 7 november 2022.

Raadsbesluit: Programmabegroting 2023

Titel: Sloopkogel door het bouwbesluit

Constateert dat:

 • In de Programmabegroting staat "We kunnen ons alleen nog maar permitteren om energieneutrale woningen te realiseren";
 • De gemeente Tilburg zich als doel heeft gesteld om in 2040 klimaatbestendig en in 2045 circulair te zijn;
 • Er continue nieuwe woningen worden opgeleverd die voldoen aan de wettelijke BENG normen en derhalve niet per definitie energieneutraal zijn;
 • De gemeente weinig speelruimte heeft met eisen stellen aan het energieneutraal zijn van de woningen door het bouwbesluit;

Overwegende dat:

 • Uit de inwerksessies en het kringgesprek ten behoeve programmabegroting (17-10-22) door meerdere ambtenaren is aangegeven dat zij tegen wettelijke kaders aan lopen waardoor de gemeente Tilburg geen hogere eisen kan stellen dan de BENG norm;
 • Door te blijven bouwen volgens de BENG norm de gemeente haar eigen ambities met betrekking tot woningbouw, energie en klimaat niet gaat behalen;
 • Door te blijven bouwen volgens de BENG norm er woningen worden gebouwd die in de nabije toekomst niet meer voldoen aan de dan geldende standaard waardoor ze met meer financiële middelen toekomstbestendig worden gemaakt;
 • Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er juridische handvaten ontbreken die worden opgelost als de Omgevingswet wordt aangenomen;
 • De Omgevingswet steeds maar weer wordt uitgesteld waardoor ook de juridische handvaten ontbreken;

Draagt het college op:

- om actief en dringend, in gesprek te gaan met het Rijk met de volgende doelen:

 • om het bouwbesluit open te breken;
 • om de BENG normen los te laten;
 • om energieneutraal, waterneutraal en natuur inclusief bouwen de standaard te maken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Anne-Miep Vlasveld – Partij voor de Dieren

Ivan Otten – Voor Tilburg


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen