Moerenburg - Water­proef


22 mei 2023

De situatie van waterproef bij Moerenburg is een van de eerste grote dossiers waar wij als fractie voor onze kiezen kregen. Een dossier wat al loopt van ver voor onze tijd. We zijn er, met de middelen en mogelijkheden die we hebben, ingedoken om er grip op te krijgen. Wat houdt het plan in, wat is de tijdlijn, wat hebben wij er als raad nog over te zeggen? Wat zijn de effecten op de natuur, de dieren, de omwonenden? We spraken mensen van Waterdicht, zochten hulp in onze omgeving.

Waar wij al snel tegen aan liepen is dat de raad geen zeggenschap (meer) heeft over de plannen met Waterproef. Het bestemmingsplan voldoet, dus het hoeft niet langs de raad. Het is dat er zoveel maatschappelijke onrust is ontstaan in de wijken waardoor het college zich ermee is gaan bemoeien. Eigenlijk had dit hele plan afgetikt kunnen worden via de route van vergunningverlening.

Los van wat je van het eindresultaat vindt, de burgers zijn goed in verweer gekomen. Zonder hun inspanning was er segway-verhuur en evenementen met harde muziek mogelijk geweest. Neemt niet weg dat wat veel burgers en ook wat betreft onze fractie, dit stukje Tilburg beter volledig ingericht had kunnen worden. Wel met het openstellen van de waterzuivering tot een educatieve plek/museum, maar niet met horeca van dit formaat.

Omdat de politieke lijn beperkingen kent hebben wij ons als fractie voornamelijk ingezet op agenderen en ruimte geven aan omwonenden voor hun protest. Een van de dingen die wij gedaan hebben is ons als Partij voor de Dieren Tilburg aan te sluiten bij "De vrienden van Moerenburg". Daarbij is de werkgroep bezig geweest met de praktische kant en de fractie met de inhoudelijke kant. Zo hebben we bijgedragen aan de rouwstoet en samen met de SP en de LST een verzoek ingediend voor een vergadering waarbij het participatieproces en de wenselijkheid van Waterproef onder de loep genomen werd.

Onze focus in het debat was vasthouden aan ecologische verbeteringen, overlast op dieren verankeren en kijken naar de mogelijkheid om terrasstoelen weer te verminderen bij overlast. Hiervoor hadden we een debatvraag ingediend. Helaas liep een eerder debatonderwerp over het participatietraject dusdanig uit dat de vragen met betrekking tot natuur niet meer aan bod gekomen zijn. Vandaar dat wij onze debatvragen omgezet hebben in twee actuele moties. Deze zijn besproken bij de raadsvergadering van 22 mei 2023.

Motie 1: Geen vrijblijvendheid voor ecologische verbeteringen rond Waterproef.
Klik voor de motie hier. In de stukken van het college staat dat er gestreefd gaat worden naar ecologische verbetering. De Partij voor de Dieren vindt dat te vrijblijvend. Als er zoveel kansen liggen om de ecologie te verbeteren, laten we dan van een inspanningsverplichting ("we doen ons best om het beter te maken") naar een resultaatverplichting ("de natuur moet er zichtbaar op vooruitgaan") gaan. Hier hebben we een motie voor geschreven om de natuur en de dieren in Moerenburg beter te beschermen.

Het college heeft de motie omarmd en stond er positief tegenover. Meerdere partijen dienden de motie mee in. Uiteindelijk is de motie unaniem aangenomen.

Debatbijdrage:
“De natuur is stemloos”. Dit kregen wij te horen van de omwonenden die zich zorgen maakt over de natuur in Moerenburg. “De dieren zijn stemloos”, kregen we te horen van de omwonenden die zich zorgen maken om de dieren in Moerenburg.

Gelukkig ziet het college in dat er kansen liggen in dit gebied om de natuur te versterken en zo de natuur en dieren een stem te geven. In het stuk staat namelijk te lezen: “Vanwege de lange doorlooptijd van de aanvraag is een nieuwe ecologische toets uitgevoerd. Daarbij bleek dat er niet zozeer waarden in het geding zijn (denk aan nestplaatsen, bijzondere flora), maar wél dat er kansen liggen voor verbetering. In overleg met de initiatiefnemers en het Waterschap De Dommel streven we ernaar verbeteringen tot stand te brengen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nestplaatsen voor vleermuizen en het verbeteren van terreinverlichting.

Uit eerdere gesprekken die onze fractie had met de gemeente Tilburg heb ik begrepen dat die kansen worden aangegrepen. Als ik echter naar dat stuk tekst kijk, lijkt het toch vooral over een inspanningsverplichting te gaan. Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft te vrijblijvend. Onze fractie zou daarom liever een resultaatverplichting willen zien. Met andere woorden, door de komst van Waterproef moet de ecologische waarde vooruitgaan voor zowel de natuur als de Moerenburgse dieren. De kansen liggen klaarblijkelijk voor het oprapen. Laten we die dan met beide handen aangrijpen!

Motie 2: Terrasstoelendans in Moerenburg
De 2e motie had betrekking op de grootte van het terras. In de exploitatievoorwaarden staat dat de ondernemer naar de gewenste grootte van 200 plaatsen mag als in het eerste jaar blijkt dat de oorspronkelijke 160 geen overlast veroorzaken. In theorie prima. Maar wat gebeurt er als 160 stoelen al overlast geven? Hou je dan die 160 aan of ga je dalen? Wat doe je als 160 geen overlast geeft maar 200 wel? Daarnaast wordt alleen gesproken over overlast op mensen terwijl er toch ook best veel dieren wonen in Moerenburg. Het CDA vroeg hier een week eerder bij de debatsessie al aandacht voor. De wethouder gaf toen aan streng te willen handhaven op eventuele overlast. Dat vonden wij nog wat de afwachtend. Vandaar dat wij met een motie gekomen zijn om dit sterker te verankeren.

Vanwege de toezegging van de wethouder voor overlast bij dieren en de onuitvoerbaarheid van de rest van de motie hebben we de motie niet in stemming laten brengen en ingetrokken.

Debatbijdrage:
Vorige week werd door het CDA al gevraagd hoe om te gaan met overlast in relatie tot het aantal terrasstoelen. Aangegeven werd dat dit zeker strikt werd meegegeven maar dat dit nog in de schrijffase zit. Ter inspiratie van het college hebben wij daarom ook een motie opgesteld. Naast de stoelendans met de terrasstoelen hebben we een met een belangrijke toevoeging wat eerder nog onbesproken gebleven is. Bij de vorige motie had ik het al over de stemloosheid van de dieren in Moerenburg. Alle stukken die betrekking hebben op de exploitatievoorwaarden gaan uit van overlast bij de menselijke omwonenden terwijl er natuurlijk veel meer wezens zijn die het gebied hun thuis noemen. Daarom roept de Partij voor de Dieren met deze motie op om bij de beoordeling van overlast, expliciet ook overlast op dieren mee te nemen. Tenslotte zijn wij op bezoek in hun leefgebied.

De wethouder gaf aan dat de verzoeken met betrekking tot de hoeveelheidterrasstoelen en het klachtenpunt juridisch geen hout snijden. Echter, ons verzoek om overlast op dieren mee te nemen als een van de punten waarlangs overlast gemeten wordt, was wel akkoord. Het CDA kreeg een toezegging dat van te voren, bij het gesprek wat nog plaats gaat vinden tussen onder andere omwonenden en de ondernemers er heel duidelijk wordt vastgelegd waarop overlast gemeten wordt. Is dit verkeer, geluid, etc.? Moeten burgers dit via de Fixi-app melden of in één keer bij het halfjaarlijks afstemmingsoverleg? De wethouder is hiermee akkoord gegaan. Ook ging hij ermee akkoord om overlast bij dieren mee te nemen. Kleine toevoeging daarbij is wel, overlast bij dieren is moeilijk te meten maar verstoring wordt wel geregeld via de wet natuurbescherming. Dus die wordt hier toegepast.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herziening (Bisschop Zwijsenstraat 22)

Lees verder

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer