De kwestie rond ‘De Ponyfarm’


Infor­me­rende vragen

Indiendatum: 17 jan. 2023

Onze fractie ontving een bericht dat de gemeente zou hebben besloten dat ‘De Ponyfarm’ aan Vosheining 6 vóór 31 januari van die locatie moet zijn vertrokken. Het zou te maken hebben met een antikraakovereenkomst op basis waarvan De Ponyfarm daar is gevestigd. In november zou een vijftal ambtenaren op bezoek zijn geweest.

Wij komen graag meer te weten over deze kwestie, en hebben daartoe de volgende vragen.

1. Wat is er vanuit de gemeente bekend over deze situatie?

2. Wat is de rol van de gemeente in deze situatie? Is de betreffende locatie eigendom van de gemeente, o.i.d.?

3. Welke andere partijen zijn bij deze kwestie betrokken?

4. Als De Ponyfarm inderdaad van de gemeente moet vertrekken van de betreffende locatie: op grond waarvan?

5. Hoelang speelt deze kwestie al?

6. Heeft deze kwestie (ook) te maken met wetgeving rond het welzijn van de dieren en/of de kinderen? Zo ja, graag een toelichting.

7. Is het wat de gemeente betreft de bedoeling dat De Ponyfarm zich ergens anders in de gemeente vestigt? Denkt de gemeente mee over alternatieve locaties?

Indiendatum: 17 jan. 2023
Antwoorddatum: 27 jan. 2023

Onze fractie ontving een bericht dat de gemeente zou hebben besloten dat ‘De Ponyfarm’ aan Vosheining 6 vóór 31 januari van die locatie moet zijn vertrokken. Het zou te maken hebben met een antikraakovereenkomst op basis waarvan De Ponyfarm daar is gevestigd. In november zou een vijftal ambtenaren op bezoek zijn geweest.

Wij komen graag meer te weten over deze kwestie, en hebben daartoe de volgende vragen.

1. Wat is er vanuit de gemeente bekend over deze situatie?

Antwoord:
Op 2 september jl. zijn de toezichthouder van de gemeente Tilburg en de inspecteurs van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) een signaal gestuurd onderzoek naar De Ponyfarm gestart. De aard van de meldingen zijn aanleiding geweest voor een algemeen onderzoek naar de rechtmatigheid en kwaliteit van de ondersteuning door De Ponyfarm.


2. Wat is de rol van de gemeente in deze situatie? Is de betreffende locatie eigendom van de gemeente, o.i.d.?

Antwoord:
De Ponyfarm is gevestigd aan de Vosheining 6 in Tilburg. Deze locatie is door de gemeente Tilburg aangekocht ten behoeve van de realisering van werklandschap Wijkevoort. De eigenaar, de heer Verhoeven, verblijft in het woonhuis middels een antikraakovereenkomst met de gemeente Tilburg.
Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het leegstandsbeheer. Monoma (de nieuwe leegstandsbeheerder) heeft de betrokkenen een brief verzonden met opzegging per eind januari 2023. Tegelijkertijd is er een mail verstuurd vanuit de nieuwe leegstandsbeheerder waarin uitleg is gegeven over de wisseling in beheerders en een link waarmee men zich kan aanmelden voor een nieuwe overeenkomst.
Er is nu gebleken dat de Ponyfarm deze mail niet heeft ontvangen of niet heeft gelezen. De rentmeester buitengebied Vastgoedbedrijf) heeft de betreffende mail nogmaals naar de eigenaar van de Ponyfarm verzonden. Deze kwestie is met de eigenaar van de Ponyfarm en zijn advocaat besproken in een persoonlijk gesprek d.d. 12-01-2023 aan de orde geweest. De situatie is voor de eigenaar nu geheel duidelijk.


3. Welke andere partijen zijn bij deze kwestie betrokken?

Antwoord:
Intern; toezichthouder Wmo en Jeugdwet bij Veiligheid en Wijken, team Toezicht Sociaal Domein, rentmeester buitengebied Vastgoedbedrijf
Extern: Inspecteurs IGJ


4. Als De Ponyfarm inderdaad van de gemeente moet vertrekken van de betreffende locatie: op grond waarvan?

Antwoord:
De toezichthouder heeft contact gelegd met het Vastgoedbedrijf over het gebruik van de locatie. Gezamenlijk is geconstateerd dat het huidige gebruik van De Ponyfarm in strijd is met het bestemmingsplan “Buitengebied West”. Er mogen op de locatie geen zorgactiviteiten worden uitgevoerd. Tijdens het locatiebezoek op 17 november 2022 is vastgesteld dat de heer Verhoeven de afspraken uit de antikraakovereenkomst heeft geschonden en niet in bezit is van de vereiste vergunningen.
Tijdens vier afzonderlijke locatiebezoeken zijn ernstige tekortkomingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid geconstateerd (o.a. geen gekwalificeerd personeel aanwezig, gevaarlijke materialen op het terrein aanwezig).  
De ondersteuning van De Ponyfarm voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen voor persoonsgebonden budget (pgb) -aanbieders van jeugdhulp.
Wegens het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel is het bieden van doelmatige (individuele) begeleiding niet mogelijk. De eigenaar is in het verleden niet in staat gebleken om gekwalificeerde medewerkers aan te houden.


5. Hoelang speelt deze kwestie al?

Antwoord:
De rentmeester heeft in juni 2021 met de heer Verhoeven afgesproken dat de locatie Vosheining 6 als een noodoplossing gebruikt mag worden voor De Ponyfarm omdat er destijds geen andere locatie beschikbaar was.
Het was vanaf het begin duidelijk dat het hier om een overbruggingsperiode ging. De eigenaar kreeg op deze locatie de mogelijkheid om zijn paarden tijdelijk te stallen. Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat hij per direct op zoek moest naar een structurele oplossing.


6. Heeft deze kwestie (ook) te maken met wetgeving rond het welzijn van de dieren en/of de kinderen? Zo ja, graag een toelichting.

Antwoord:
Geldende wetgeving binnen de jeugdwet, gemeentelijke verordeningen en nadere beleidsregels. Hieronder vallen de Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022 en de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Tilburg 2022.
In artikel 4.1.1 van de Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulp veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet worden verleend. Natuurlijk wordt de wet dieren ook in acht genomen.
Logeeropvang is volgens de antikraakovereenkomst niet toegestaan vanwege het geitenmoratorium in de buurt.


7. Is het wat de gemeente betreft de bedoeling dat De Ponyfarm zich ergens anders in de gemeente vestigt? Denkt de gemeente mee over alternatieve locaties?

Antwoord:
De gemeente heeft de afgelopen 2 jaar al verschillende locaties die te koop stonden aangedragen bij de heer Verhoeven. Ook is er een gesprek gevoerd met een expeditieleider van Stadsbos013.
Er zijn geen gemeentelijke locaties beschikbaar. Nu blijkt dat de kwaliteit van de zorg niet acceptabel is, is er ook geen bereidheid om mee te denken over een mogelijke nieuwe locatie.
Op 12 januari 2023 is aan de heer Verhoeven meegedeeld dat De Ponyfarm, om bovengenoemde redenen, de huidige locatie per 1 juni 2023 moet verlaten.
De acties die volgen naar aanleiding van het toezicht rondom de Ponyfarm hebben geen relatie met de ontwikkeling van werklandschap Wijkevoort. De kwaliteit van zorg voor inwoners en in dit geval kwetsbare kinderen staat voorop.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gebruik dieren tijdens wintercircus

Lees verder

De ontwikkelingen rond het Amernet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer