Bomenkap langs de N65


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 13 jun. 2022

  1. Heeft het college kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de N65 inclusief de kap van een ontzettend grote hoeveelheid bomen?
  2. Volgens onderstaand artikel worden er op Tilburgse gemeentegrond 82 bomen gekapt ten behoeve van bermbeveiliging. Wat wordt hier precies mee bedoeld?
  3. Is de kapvergunning voor die 82 bomen al ingediend? Zo ja, per wanneer zal die toegekend al dan afgekeurd worden?
  4. Welke waarde hebben deze bomen? Om wat voor bomen gaat het? Type, omtrek, leeftijd etc.
  5. Met welke natuurorganisaties etc is de gemeente Tilburg in gesprek met betrekking tot compensatie van de Tilburgse bomen?
  6. Het is algemeen bekend dat bomen belangrijk zijn voor het vasthouden van CO2, het opvangen van fijnstof, stikstofoxiden etc. Op dit moment zit Nederland, en Noord-Brabant in het bijzonder in een stikstofcrisis. De verbreding van N65 zal voor meer autoverkeer leiden terwijl er minder bomen zijn op dit op te vangen. Hoe verhoudt het kappen van 82 bomen zich hiertoe?
  7. Op donderdag 2 juni heeft de gemeente Tilburg de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van 82 bomen hier niet mee te rijmen valt?
  8. Aangezien de gemeente Tilburg de klimaatnoodtoestand uitgeroepen heeft, gaat de gemeente zich uitspreken bij de andere gemeentes die betrokken zijn bij de plannen van de N65, de provincie en het Rijk, om de bomen langs de N65 te behouden en om te kijken naar alternatieven voor de bomenkap?

Indiendatum: 13 jun. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Vraag 1: Heeft het college kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de N65 inclusief de kap van een ontzettend grote hoeveelheid bomen?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Wij hebben eerder raadsvragen over dit onderwerp beantwoord in onze raadsbrieven van 30 maart 2021 en 28 september 2021.


Vraag 2: Volgens onderstaand artikel worden er op Tilburgse gemeentegrond 82 bomen gekapt ten behoeve van bermbeveiliging. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

Antwoord:
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat is eigenaar van de weg) en de provincie Noord-Brabant hebben gezamenlijk financiƫle middelen ter beschikking gesteld om over de gehele N65 van Vught tot en met Tilburg maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het voornemen is om aan twee zijden van de weg een geleiderail aan te brengen en te zorgen voor een goede bermverharding, om het aantal ongevallen met zwaar letsel of dodelijke afloop omlaag te brengen. Op de meeste locaties lukt het om de geleiderail te plaatsen zonder dat hiervoor bomen gekapt hoeven te worden. Op andere plaatsen staan bomen echter zo dicht bij de rijksweg dat het plaatsen van geleiderails onmogelijk is. Die bomen moeten omwille van het verminderen van verkeersslachtoffers helaas wijken.
In onze brief van 30 september 2021 gericht aan het provinciebestuur hebben wij onze zorgen al geuit en de provincie gevraagd om het kappen van dit grote aantal bomen zorgvuldig tegen het licht te houden en waar mogelijk te heroverwegen. Bovendien hebben wij er op aangedrongen alternatieven te onderzoeken, waardoor zoveel mogelijk bomen in stand gehouden kunnen worden.


Vraag 3: Is de kapvergunning voor die 82 bomen al ingediend? Zo ja, per wanneer zal die toegekend al dan afgekeurd worden?

Antwoord:
Nee, de aanvraag voor de kapvergunning is nog niet ingediend. We verwachten dat dit op korte termijn gebeurt.


Vraag 4: Welke waarde hebben deze bomen? Om wat voor bomen gaat het? Type, omtrek, leeftijd etc.

Antwoord:
Het zijn alle 82 hoofdwaarde bomen: ze hebben een structuurbepalend karakter. Het gaat om 80 zomereiken (39 met een diameter tot 80 centimeter en 41 met een diameter groter dan 80 centimeter) en 2 koningslindes met een diameter tussen 70 en 80 cm. Het definitieve overzicht ontvangen we als de provincie de vergunning aanvraagt. In totaal staan er ongeveer 900 bomen van Rijkswaterstaat langs de N65 op grondgebied van de gemeente Tilburg.Vraag 5: Met welke natuurorganisaties etc is de gemeente Tilburg in gesprek met betrekking tot compensatie van de Tilburgse bomen?

Antwoord:
Het initiatief tot overleg met natuurorganisaties over compensatie ligt bij Rijkswaterstaat en de provincie. De bomen zijn geen eigendom van de gemeente Tilburg, maar van Rijkswaterstaat, maar staan wel op grondgebied van de gemeente Tilburg. De provincie Noord-Brabant moet de kapvergunning daarom aanvragen bij de gemeente Tilburg. In geval van verlening van de kapvergunning legt de gemeente Tilburg een compensatieopgave op aan de provincie, conform onze bomenverordening. De compensatie wordt bepaald op basis van boomwaarde. Gezien het feit dat het hier gaat om forse en over het algemeen gezonde bomen, zal deze compensatie een aanzienlijk hoger aantal bomen betreffen dan het aantal te kappen bomen.Vraag 6: Het is algemeen bekend dat bomen belangrijk zijn voor het vasthouden van CO2, het opvangen van fijnstof, stikstofoxiden etc.Op dit moment zit Nederland, en Noord-Brabant in het bijzonder in een stikstofcrisis. De verbreding van N65 zal voor meer autoverkeer leiden terwijl er minder bomen zijn op dit op te vangen. Hoe verhoudt het kappen van 82 bomen zich hiertoe?

Antwoord:
Er is geen sprake van verbreding van de N65, maar de weg wordt verkeersveiliger gemaakt. De provincie rondt op korte termijn de plannen af. Gezien het evidente belang van bomen, zullen wij de kapaanvraag van de provincie kritisch tegen het licht houden. Daarbij zullen wij het belang van verbetering van verkeersveiligheid moeten afwegen tegen het belang van CO2 binding, milieu en ecologie.Vraag 7: Op donderdag 2 juni heeft de gemeente Tilburg de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van 82 bomen hier niet mee te rijmen valt?

Vraag 8: Aangezien de gemeente Tilburg de klimaatnoodtoestand uitgeroepen heeft, gaat de gemeente zich uitspreken bij de andere gemeentes die betrokken zijn bij de plannen van de N65, de provincie en het Rijk, om de bomen langs de N65 te behouden en om te kijken naar alternatieven voor de bomenkap?

Antwoord 7 en 8:
Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand onderstreept de hoge urgentie om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Tegen deze achtergrond zullen wij de plannen van Rijk en provincie beoordelen en ons daarover uitspreken. Vooralsnog zijn we niet overtuigd dat het huidige plan de beste oplossing is.

Interessant voor jou

Nieuwe visvijver visvereniging de Ruischvoorn

Lees verder

Kijk en doe dagen hengelsportvereniging Ruischvoorn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer