Verbod op vlees­re­clames


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 20 sep. 2022

1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuwe reclamebeleid in de gemeente Haarlem, waar vleesreclames zijn verboden in de openbare ruimte?
2. Is het college het met de indieners eens dat de productie van vlees leidt tot klimaatverandering,
dierenleed en stikstofuitstoot en dat het consumeren van vlees een negatieve invloed kan hebben op de volksgezondheid?
3. Is het college het met de indieners eens dat, naast bovengenoemde redenen, in een gemeente waar de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen reclames voor producten of diensten die schadelijk zijn voor onze gezondheid en voor het klimaat niet passend zijn? Zo nee, waarom niet?
4. Erkent het college dat er voldoende juridische onderbouwing is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het verbieden van vleesreclames ten gunste van de volksgezondheid?

Naast de invloed van vleesconsumptie op de volksgezondheid en het klimaat, zijn er nog andere zaken die deze negatief beïnvloeden zoals het gebruiken van fossiele brandstoffen en de luchtvaart.

5. Is het college het met de indieners eens dat het verbranden van fossiele brandstoffen door industrie, verkeer en gebouwen leidt tot uitstoot van koolstofdioxide, stikstof en fijnstof en dat minder gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor minder CO2 en minder luchtverontreiniging?
6. Is het college het met de indieners en het RIVM eens dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer mogelijk een negatief effect heeft op de volksgezondheid en om die reden de promotie hiervan beperkt zou moeten blijven?
7. Is het college bereid om een verbod op vleesreclames alsook op fossiele reclames deel te laten zijn van het hernieuwde buitenreclamebeleid dat in 2023 van kracht zal worden? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college eveneens bereid om al vóór een eventueel verbod van kracht is in gesprek te gaan met de huidige exploitanten van reclamedragers alsook met de aanvragers van buitenreclame in Tilburg om ongewenste reclames te weren? Zo ja, op welke wijze?

Toelichting: Haarlem haalde deze maand het wereldnieuws met het bannen van vleesreclames uit de openbare ruimte – als eerste stad ter wereld. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht, gaven de afgelopen weken te kennen dit voorbeeld te willen volgen. Interventie op (buiten)reclame beleid blijkt een opkomende trend. In Amsterdam,
Den Haag en Leiden zijn 'fossiele reclames', zoals die voor vliegreizen, reeds verboden. Reclames hiervoor, alsmede voor producten uit de bio-industrie zijn schadelijk voor het klimaat, dierenwelzijn en onze algehele gezondheid. Als indieners vinden we dat onze gemeente het juiste voorbeeld moet geven door schadelijke zaken niet te promoten. Een verbod op dit soort reclames in de openbare ruimte zou hierbij passend zijn.

Indiendatum: 20 sep. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door de raadsleden P. Wijnans (PvdD), N. van Wanrooij (GL) en B. Mieris (PvdA) zijn gesteld op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over ‘vlees noch vis in beeld’ en zijn ontvangen op 22 september 2022.


Vraag 1: Heeft het college kennisgenomen van het nieuwe reclamebeleid in de gemeente Haarlem, waar vleesreclames zijn verboden in de openbare ruimte?

Antwoord 1:
Ja, daarover hebben wij in de media gelezen.


Vraag 2: Is het college het met de indieners eens dat de productie van vlees leidt tot klimaatverandering, dierenleed en stikstofuitstoot en dat het consumeren van vlees een negatieve invloed kan hebben op de volksgezondheid?

Antwoord 2:
Deze uitspraken kunnen wij niet zonder nuancering bevestigen. De vraag zou zich naar ons oordeel moeten toespitsen op de vraag hoe en in welke hoeveelheden de vleesproductie in Nederland plaatsvindt. Die vraag is actueel in het nationale debat over toekomst van de landbouw. Wij stellen ons daarbij op het standpunt dat de vleesproductie in Nederland op een kleinere schaal en duurzamer zou moeten plaatsvinden. Verminderen van vleesconsumptie is ook voor de gezondheid goed.


Vraag 3: Is het college het met de indieners eens dat, naast bovengenoemde redenen, in een gemeente waar de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen reclames voor producten of diensten die schadelijk zijn voor onze gezondheid en voor het klimaat niet passend zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3:
De vraag welke reclames niet-passend zijn, nemen we mee bij de ontwikkeling van nieuwe uitgangspunten voor aanbesteding en handhaving van reclame uitingen in de stad in 2023. Hierbij speelt een fundamentele weging van waarden en belangen rondom dit onderwerp mee.


Vraag 4: Erkent het college dat er voldoende juridische onderbouwing is volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het verbieden van vleesreclames ten gunste van de volksgezondheid?

Antwoord 4:
Hierover zullen wij ons oordeel geven bij de ontwikkeling van nieuwe uitgangspunten voor aanbesteding en handhaving van reclame uitingen in de stad in 2023.


Vraag 5: Is het college het met de indieners eens dat het verbranden van fossiele brandstoffen door industrie, verkeer en gebouwen leidt tot uitstoot van koolstofdioxide, stikstof en fijnstof en dat minder gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor minder CO2 en minder luchtverontreiniging?

Antwoord 5:
Ja.


Vraag 6: Is het college het met de indieners en het RIVM eens dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer mogelijk een negatief effect heeft op de volksgezondheid en om die reden de promotie hiervan beperkt zou moeten blijven?

Antwoord 6:
Het negatieve effect hiervan op de volksgezondheid is wetenschappelijk aangetoond. De vraag of om die reden de promotie van vliegverkeer beperkt moet blijven, is onderwerp van gesprek wanneer in 2023 het reclamebeleid herzien wordt.


Vraag 7: Is het college bereid om een verbod op vleesreclames alsook op fossiele reclames deel te laten zijn van het hernieuwde buitenreclamebeleid dat in 2023 van kracht zal worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7:
Zie antwoord 3.


Vraag 8: Is het college eveneens bereid om al vóór een eventueel verbod van kracht is in gesprek te gaan met de huidige exploitanten van reclamedragers alsook met de aanvragers van buitenreclame in Tilburg om ongewenste reclames te weren? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord 8:
Nee.