Honden­be­lasting


Indiendatum: 28 mrt. 2023

De laatste jaren schaffen steeds meer gemeenten de hondenbelasting af. Zo’n tien jaar geleden inden nog ruim zeven op de tien gemeenten deze belasting, nu is dat minder dan de helft. Het tarief per Brabantse gemeente loopt ook nog eens sterk uiteen. In juni 2021 is er debat gevoerd in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief ‘’Stop de hondenbelasting’’. De motie van Smolders haalde vervolgens geen meerderheid, de motie van de Kort werd aangenomen door de Minister.

De motie riep op om “de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen” en “tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken”.

Naar aanleiding van de kamerbrief die hierop volgde en de steeds sterker veranderende maatschappelijke opvattingen over het heffen van hondenbelasting hebben wij de volgende vragen:

1. Hebben wij als gemeente zicht op het aantal honden dat in Tilburg als huisdier wordt gehouden, zo ja wat is dat aantal?

2. Op welke manier komt de gemeente aan de informatie over deze aantallen en hoe controleert de gemeente deze om eventuele fraude uit te sluiten?

3. Hoeveel levert het heffen van hondenbelasting onze gemeente op?

De inkomsten voor hondenbelasting worden in Tilburg niet geoormerkt. Het geld wordt niet exclusief gebruikt om hondenpoep op te ruimen en hondenuitlaatplekken aan te leggen en te onderhouden.

4. Wat zijn de uitgaven van de gemeente ten behoeve van de honden die hier leven zoals nieuw aan te leggen of onderhoud van losloopveldjes?

In Tilburg ligt het tarief erg hoog. Men betaalt voor één hond 118,74 euro, voor twee honden samen 287,14 euro en voor elke volgende hond 200,05 euro per hond per jaar. Iemand met drie honden betaald dus jaarlijks 487,19 euro enkel alleen al voor het houden van deze honden.

5. Maakt het college zich ook zorgen over huisdiereigenaren die de kosten niet (meer) kunnen betalen en daardoor wellicht afwegingen maken die niet in het belang zijn van de betreffende dieren?

6. Is het college het met onze fractie eens dat het afschaffen van de hondenbelasting zou kunnen voorkomen dat honden om financiële redenen naar een asiel worden gebracht, en dat daarmee ook kosten voor de asielen (en dus voor de gemeente) voorkomen kunnen worden?

7. Is het college het met onze fractie eens dat het onjuist is dat hondeneigenaren met een kleine beurs geen aanspraak kunnen doen op kwijtschelding voor de hondenbelasting maar wel recht hebben op kwijtschelding voor andere gemeentelijke belastingen en recht hebben op minimaregelingen?

In de kamerbrief staat dat het voor gemeenten lastig kan zijn de hondenbelasting af te schaffen omdat zij wellicht in een financieel kritische situatie verkeren. Verder zouden volgens het kabinet gemeenten zelf moeten beslissen over hun lokale belastingen zodat de gemeentelijke financiële autonomie niet wordt aangetast.

8. Is het college het met ons eens dat in onze gemeente, de meest financieel gezonde van het land, het bovengenoemde argument niet van toepassing is en geen onoverkoombaar bezwaar zou vormen om de hondenbelasting af te schaffen?


Pam Wijnans,
Partij voor de Dieren

Cees van Dijk,
Lijst Smolders Tilburg

Indiendatum: 28 mrt. 2023
Antwoorddatum: 23 mei 2023

De laatste jaren schaffen steeds meer gemeenten de hondenbelasting af. Zo’n tien jaar geleden inden nog ruim zeven op de tien gemeenten deze belasting, nu is dat minder dan de helft. Het tarief per Brabantse gemeente loopt ook nog eens sterk uiteen. In juni 2021 is er debat gevoerd in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief ‘’Stop de hondenbelasting’’. De motie van Smolders haalde vervolgens geen meerderheid, de motie van de Kort werd aangenomen door de Minister.

De motie riep op om “de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen” en “tevens in samenspraak met de VNG de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken en daarbij de mogelijkheid van een redelijke overgangstermijn te betrekken”.

Naar aanleiding van de kamerbrief die hierop volgde en de steeds sterker veranderende maatschappelijke opvattingen over het heffen van hondenbelasting hebben wij de volgende vragen:

1. Hebben wij als gemeente zicht op het aantal honden dat in Tilburg als huisdier wordt gehouden, zo ja wat is dat aantal?

Antwoord:
Het langdurige gemiddelde is 13500 honden. Bij de bepaling van het nieuwe tarief wordt uitgegaan van de kosten niet van het aantal honden.


2. Op welke manier komt de gemeente aan de informatie over deze aantallen en hoe controleert de gemeente deze om eventuele fraude uit te sluiten?

Antwoord:
Er wordt 2 jaarlijks een huis aan huis controle uitgevoerd (25.000 adressen per jaar), hoe meer aanmeldingen hoe lager het tarief, aangezien de kosten gelijk blijven.


3. Hoeveel levert het heffen van hondenbelasting onze gemeente op?

Antwoord:
De opbrengst is circa € 1.6 miljoen per jaar


De inkomsten voor hondenbelasting worden in Tilburg niet geoormerkt. Het geld wordt niet exclusief gebruikt om hondenpoep op te ruimen en hondenuitlaatplekken aan te leggen en te onderhouden.

4. Wat zijn de uitgaven van de gemeente ten behoeve van de honden die hier leven zoals nieuw aan te leggen of onderhoud van losloopveldjes?

Antwoord:
In de memorie van toelichting behorende bij de ‘Verordening Hondenbelasting 2023’ zijn voor 2023 onderstaande kosten begroot:

Omschrijving Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023
handhavin/dierenopvangcentrum 937 1.018 1.068
Afvalverwijdering 322 337 360
Heffing en invordering 73 76 86
Totaal kosten 1.332 1.431 1.514
Totaal opbrengsten 1.693 1.701 1.784
Saldo 361 270 270

Deze kostenposten zien op hoofdlijnen op maatregelen als:
• Handhaving in de openbare ruimte op basis van regelgeving APV zoals aanlijnplicht, verontreiniging en gevaarlijke honden;
• Aanleg en onderhoud uitlaatstroken en losloopzones;
• Aanleg en onderhoud hondenspeeltoestellen;
• Plaatsen en ledigen hondenpoepbakken
• Kosten dierenopvang circa € 800k (wettelijke verplichting)


In Tilburg ligt het tarief erg hoog. Men betaalt voor één hond 118,74 euro, voor twee honden samen 287,14 euro en voor elke volgende hond 200,05 euro per hond per jaar. Iemand met drie honden betaald dus jaarlijks 487,19 euro enkel alleen al voor het houden van deze honden.

5. Maakt het college zich ook zorgen over huisdiereigenaren die de kosten niet (meer) kunnen betalen en daardoor wellicht afwegingen maken die niet in het belang zijn van de betreffende dieren?

Antwoord:
-


6. Is het college het met onze fractie eens dat het afschaffen van de hondenbelasting zou kunnen voorkomen dat honden om financiële redenen naar een asiel worden gebracht, en dat daarmee ook kosten voor de asielen (en dus voor de gemeente) voorkomen kunnen worden?

Antwoord:
-


7. Is het college het met onze fractie eens dat het onjuist is dat hondeneigenaren met een kleine beurs geen aanspraak kunnen doen op kwijtschelding voor de hondenbelasting maar wel recht hebben op kwijtschelding voor andere gemeentelijke belastingen en recht hebben op minimaregelingen?

Antwoord:
-


In de kamerbrief staat dat het voor gemeenten lastig kan zijn de hondenbelasting af te schaffen omdat zij wellicht in een financieel kritische situatie verkeren. Verder zouden volgens het kabinet gemeenten zelf moeten beslissen over hun lokale belastingen zodat de gemeentelijke financiële autonomie niet wordt aangetast.

8. Is het college het met ons eens dat in onze gemeente, de meest financieel gezonde van het land, het bovengenoemde argument niet van toepassing is en geen onoverkoombaar bezwaar zou vormen om de hondenbelasting af te schaffen?

Antwoord:
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - Gemeente Tilburg

Iemand met een hond kan altijd kwijtschelding aanvragen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat
iemand ook kwijtschelding krijgt.