Amen­dement: Aandacht voor dieren in het IVP


14 april 2023

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op donderdag 13 april 2023

Raadsbesluit: Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2023-2027

Titel: Aandacht voor dieren in het IVP


Wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel als volgt:


1. Aan het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2027 integraal onderstaande toe te voegen als paragraaf 2.8:

2.8 Aandacht voor dieren
Het is bekend dat er bij huiselijk geweld ook vaak sprake is van dierenmishandeling, omdat huisdieren vaak een belangrijk onderdeel uitmaken van een (gezins)systeem. Samenwerking tussen professionals die werkzaam zijn in de sectoren Gezondheidszorg, Onderwijs, Kinderopvang, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Justitie, dierenartsen en andere professionals die in aanraking komen met dieren is van groot belang. Veilig Thuis heeft afspraken met partners, zoals politie, dierenbescherming en Dierenopvang Hart van Brabant. Veilig Thuis neemt tevens bij de risicotaxatie en intake van ernstige huiselijk geweldzaken ook dierenwelzijn mee zodat signalen worden opgepakt met betrekking tot dierenmishandeling.

De controle op dierenmishandeling en dierenverwaarlozing berust bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), Dierenpolitie (DCG; themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP), de Dierenbescherming en Dierenopvang Hart van Brabant. Natuurlijk wordt er ook aandacht gevraagd door onze uitvoerende partners zoals Veilig Thuis en ContourdeTwern. Er wordt ambtelijke kennis verworven via Diervizier.

Voor de regio Hart van Brabant is er via de website van het Regionaal Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling een webinar beschikbaar om deskundigheid en handelingsbekwaamheid bij professionals rondom dit onderwerp (dierenmishandeling en huiselijk geweld) te bevorderen. Toegang Tilburg doet in zaken waar huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt een uitgebreide analyse, waarin gekeken wordt naar de aanpak van risicofactoren en stressoren zodat geweld in het gezin / huishouden stopt.

Bevordering dierenwelzijn
- Professionals die verwaarlozing of mishandeling van dieren in beeld krijgen worden gewezen op de adviesfunctie van Veilig Thuis wanneer zij zorgen hebben over de situatie thuis.
- Er is een flyer en signalenkaart ontwikkeld vanuit Dierenbescherming voor hulp- en dienstverleners met informatie over wat zij kunnen doen bij zorgen over verwaarlozing of mishandeling van dieren. Deze kaart wordt onder de aandacht gebracht bij onder andere professionals van Toegang Tilburg die werken met huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.
- De integrale samenwerking wordt voortgezet. Het is daarbij belangrijk efficiënt te blijven communiceren met de huidige partners en verder te kijken of andere mogelijke partners een rol kunnen spelen bij het opsporen en effectief bestrijden van dierenmishandeling en -verwaarlozing.


2. Het `Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2027 vast te stellen.


Toelichting:

In het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2027 wordt gesproken over 'kwetsbare groepen' waar dieren volgens de ambtelijke organisatie ook deel van uitmaken. Als een van de ingebrachte punten, bij onder andere de ‘doorleefsessie IVP’, in het raadsvoorstel wordt genoemd: ‘aandacht voor dierenmishandeling bij huisbezoeken door onze toezichthouders, en de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.’

Wettelijke taken en verplichtingen die elke gemeente heeft die raken aan de omgang met dieren en dierenwelzijn en met veiligheid te maken hebben bijvoorbeeld zijn:
- hulp aan dieren in nood,
- bestrijding van gevaar voor mens én dier,
- handhaven openbare orde en veiligheid,
- voorkomen buurtoverlast, en
- minimabeleid;

Er is in Tilburg helaas (nog) geen toereikende integrale dierenwelzijnsnota. Uitvoerende partners besteden dagelijks aandacht aan dierenzaken zoals huiselijk geweld en dierenmishandeling zonderduidelijke kaders of overkoepelend beleid terwijl het doel bij een ieder helder is. In aanloop naar deze raadsvergadering werd dit onderschreven door bij het IVP betrokken ambtenaren en deportefeuillehouder tijdens de informatie- en debatbijeenkomsten.

Naast de wettelijke taken die de gemeente heeft omtrent zorg voor en bescherming van dierenhebben het Rijk, de Provincie en verschillende regionale en lokale instanties ook verantwoordelijkheden. In het kader van integraliteit is het verstandig om de Tilburgse situatie te beschrijven in overkoepelend Tilburgs beleid zoals deze Kadernota IVP.


Namens:

Pam Wijnans (Partij voor de Dieren)
Ivan Otten (Voor Tilburg)
Helma Oostelbos (SP)
Linda Oerlemans (ONS Tilburg)
Peter van den Hoven (LST)
Aziza Aboulkacem (PvdA)
Jort Molenaar (D66)
Nermin Agovic (GroenLinks)
Henk van Tilborg (50PLUS


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Voor Tilburg, SP, ONS Tilburg, LST, PvdA, D66, GL, 50Plus, CDA, FvD, Lokaal Tilburg, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Aanvraag Leijpark aanwijzing cultureel erfgoed

Lees verder

Motie: Voeg positieve energie toe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer