Actuele Motie: Vuur­werk­verbod (mee ingediend)


22 mei 2023

Actuele Motie

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 22 mei 2023

Titel: Vuurwerkverbod

Constateert dat:

 • Er tijdens Oud en Nieuw van 2022 op 2023 opnieuw een groot aantal slachtoffers was van vuurwerk;
 • De ziekenhuizen flink meer vuurwerkslachtoffers hadden met oogschade dan voorgaande jaren;
 • Het in de helft van al deze gevallen gaat om omstanders;
 • Ook dit jaar weer hulpverleners tijdens Oud en Nieuw zijn belaagd met vuurwerk;
 • De politie, brandweer, (oog) artsen, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dierenwelzijnsorganisaties vragen om een vuurwerkverbod;
 • Er in Tilburg aan gemeentelijk straatmeubilair voor ruim 100.000 euro schade door toedoen van vuurwerk was;
 • Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook heel veel angst en stress oplevert bij onder andere, kinderen, kwetsbare Tilburgers en ouderen;
 • Veel zorgkosten door blijvend letsel zijn ontstaan;
 • Het afsteken van vuurwerk de gezondheid en het welzijn van in het wild levende dieren, huisdieren en landbouwdieren verstoort en bedreigt;
 • Bij de jaarwisseling 2021 op 2022 tot wel 45 keer meer luchtverontreiniging is gemeten dan op een normale dag in Tilburg en dit grote gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen;
 • Natuur, milieu en het grondwater vervuild worden door zware metalen, gifstoffen en microplastics in vuurwerk en na elke jaarwisseling tonnen vuurwerkafval moeten worden geruimd met de daar bijhorende kosten.

Overwegende dat:

 • Een gezond en gelukkig Tilburg geldt voor alle inwoners;
 • Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is;
 • Iedere knal dan immers gewoon illegaal is;
 • De initiatiefwet die op landelijk niveau in voorbereiding is om consumentenvuurwerk te verbieden niet ver genoeg gaat namelijk alleen knalvuurwerk en vuurpijlen verbiedt;
 • Ongeveer tweederde van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is en de trendbreuk door onder andere de coronajaren sneller is gegaan waardoor nu ook het moment is om door te pakken. (Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/peilingtrends/samenleving/vuurwerkverbod/ )
 • Een duidelijk vooruitzicht in het belang is van alle betrokkenen.
 • Een aantal andere gemeenten al gekozen hebben voor een dergelijk lokaal verbod en Tilburg als zevende gemeente niet achter mag blijven.
 • Een alternatieve viering met centrale shows én een subsidiepot voor buurtinitiatieven ook mogelijk is binnen een beperkt budget zoals is gebleken in bijvoorbeeld Apeldoorn. (Bron: https://tilburg.notubiz.nl/document/12557979/1/230327+Infobijeenkomst+raad+27+maart+2023+def)

Draagt het college op

 • Om in de APV een totaalverbod op te nemen bij het afsteken van consumentenvuurwerk, met uitzondering van categorie F1 vuurwerk (schertsvuurwerk) zoals sterretjes;
 • Deze wijziging in de APV, zo snel als mogelijk maar uiterlijk in Q3 van 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • Om binnen de mogelijkheden van de wet de verkoop van consumentenvuurwerk in Tilburg zoveel mogelijk te beperken;
 • Deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen met de omliggende gemeentes;
 • Zich in te spannen voor een grensoverschrijdende afstemming op overheidsniveau op gebied van regelgeving van verkoop en handhaving, met name met Vlaanderen;
 • Een voorstel voor te leggen aan de raad voor een alternatieve viering, met o.a. vuurwerkshows en/of incidentele subsidies tot kleine alternatieve buurtvieringen naar “Apeldoorns model” (hierbij de wijken en dorpen betrekken) en hiervoor jaarlijks een budget te reserveren.
 • Inzet te plegen met betrekking tot communicatie en dialoog met de stad over de overgang naar een vuurwerkvrije jaarwisseling;
 • Bij de regering te lobbyen om met meer mogelijkheden te komen om te beter te kunnen handhaven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

50PLUS: Henk van Tilborg

Lokaal Tilburg: Toine Zegers

Partij voor de Dieren: Pam Wijnans

D66: Jort Molenaar

Partij van de Arbeid: Aziza Aboulkacem - Jardaoui

GroenLinks: Nermin Agovic

Ons Tilburg: Linda Oerlemans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Voeg positieve energie toe

Lees verder

Motie: Extra woningen voor vliegende Tilburgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer