Wijziging Bestem­mingsplan Goir­ke­straat beschermd stads­ge­zicht 2012


13 april 2023

Met deze bestemmingsplanwijziging worden op een nu, soort van parkeerterrein met bomen, woningen gebouwd voor dementerende ouderen. Op zich kan je hier niet tegen zijn. Het probleem voor onze fractie is dat er meerdere bomen gekapt moeten worden om de woningen mogelijk te maken. Het college geeft aan dat er zwaarwegend maatschappelijk belang is om over te gaan tot kap. Verplaatsing etc. is niet mogelijk omdat de bomen hiervoor al te ver in hun levensduur zijn en de verplaatsing of de bouwwerkzaamheden ernaast niet zouden overleven. Onze fractie is altijd zéér kritisch om bestemmingsplannen waarbij er bomen gekapt gaan worden. Voor ons telt namelijk dat onze leefomgeving óók een zwaarwegend maatschappelijk belang is. Als je 1 boom kapt is het jammer, maar als je met elk bestemmingsplan dat er voorligt minimaal 1 boom kapt, dan heb je na een tijdje, cumulatief gezien, heel erg veel bomen gekapt en heb je echt een probleem.

Samen met GroenLinks dienden we na de informatiesessie de volgende debatvraag in: “Op welke wijze kunnen we bomen, al dan niet met klimaatwaarde, adequaat beschermen aan de hand van de bomenverordening.”

In het debat is merkbaar dat de partijen er anders over denken. Sommigen vinden bomen leuk maar het moet niet te gek worden tot “we gaan niet over tot bouwen als er bomen om moeten”. Dat laatste is het standpunt van de PvdD die daar het meest principieel in staat. De fractie had de hoop dat dit debat zou leiden tot meer fracties die ook tegen de bestemmingsplanwijziging zouden stemmen om de bomen te behouden. Dat is helaas niet gebeurt. Wel lijkt er een opening te zijn bij sommige fracties om dit in de toekomst wel te overwegen.

Bijdrage:
“Net voor het zomerreces stond de lening van de Tilburgse Tennisclub op de agenda. Dit was meteen de vuurdoop van onze fractie met betrekking tot de bomen in de stad. Onsuccesvol deden wij een poging om de bomen die gekapt zouden worden ten behoeve van de uitbreiding van de club te behouden. Het was onze eerste kennismaking met de boomwaardezoneringskaart. Het was ook onze eerste kennismaking met het vraagstuk bomen behouden vs. maatschappelijk belang.

Afgelopen weekend zag ik bij de voorbereiding van de agendacommissie een stuk over de Bisschop Zwijssenstraat. Hier wordt over gegaan tot kap van een es en een monumentale esdoorn. Ook hier vallen woorden als "groot maatschappelijk belang". Want wat is nu belangrijker. Een monumentale boom of 7 huurwoningen in het luxe segment?

Dan naar het plan wat nu voor ons ligt, het bestemmingsplan Goirke Beschermd stadsgezicht. Ook hier komt de discussie weer boven. Wat is belangrijker? Bomen of het groot maatschappelijk belang van een aantal woningen voor dementerende ouderen? De vergunning om over te gaan tot kap is afgegeven voor de aanpassing van de bomenverordening en de boomwaardezoneringskaart. Dat het hier om ondertussen bomen met klimaatwaarde gaat is ondergeschikt. In de sessie van vorige week werd door mijn fractie maar ook die van GroenLinks gevraagd naar de afweging tussen maatschappelijk belang of het behoud van de boom. Het antwoord was toen "dit gaat op gevoel". De heer Kramer zal mij zo meteen bijvallen met meer informatie vanuit de verordening over redenen van groot maatschappelijk belang zoals ze aldaar zijn vastgelegd.

Het is goed om te beseffen dat het maatschappelijk belang is van de bomen zelf. Al hoef ik hier hopelijk niemand uit te leggen dat bomen zorgen voor schaduw, voor koelte, voor het vasthouden van water. Bomen zijn een thuis voor vogels en insecten die allemaal hun eigen functie hebben binnen ons ecosysteem. Door bomen om te blijven zagen, zagen we aan de ketting van ons eigen bestaan. Eén boom kappen is geen probleem. Tien misschien ook niet. Maar als we met elk BP dat hier langs de raad komt bomen kappen, dan hebben we wel een probleem. We hebben al zo weinig bomen in de binnenstad. Daar kan er echt geen enkele meer vanaf.

Dit brengt mij tot de debatvraag. Graag hoor ik van andere fracties hoe zij denken om de bomen in onze gemeente goed te kunnen beschermen met de bomenverordening in de hand. Dank u wel.”

Stemverklaring:
“Het wordt tijd dat we onze leefomgeving óók gaan zien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Eén boom kappen is jammer, meerdere bomen kappen begint al problematisch te worden. Maar als we bij bijna elke nieuwe bestemmingsplanwijziging bomen gaan kappen, dan hebben we echt een heel groot maatschappelijk probleem. Het begin om te bomen beschermen is als de raad zich eens een keer uitspreekt tegen het kappen van bomen, bij bestemmingsplanwijzigingen. Laten we vandaag beginnen. De Partij voor de Dieren doet dat en daarom stemmen wij tegen.”

Het voorstel is aangenomen. De Partij voor de Dieren heeft tegen gestemd. Hier zijn de stukken te vinden.

Interessant voor jou

Bestedingen Reserve Natuurontwikkeling 2023

Lees verder

Fase 1 Volkshuisvestingsfonds Wandelbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer