In mei leggen alle vogels een ei


Indiendatum: 1 mei 2023

In Tilburg is het blijkbaar ook goed toeven voor ganzen, gezien de populariteit van bepaalde gebieden in onze gemeente bij deze watervogels. Het doet onze fractie goed om op de website van de gemeente te lezen dat de gemeente het belangrijk en fijn vindt dat er in Tilburg ganzen zijn.

Om de ganzenpopulatie te beperken en daarmee overlast te voorkomen worden ganzeneieren met maiskiemolie ingesmeerd. Hierdoor worden de embryo’s in die eieren niet geboren. Het wordt gezien als de meest diervriendelijke methode en wordt in Tilburg sinds 2019 toegepast.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Op welke locaties worden ganzennesten dit jaar behandeld met maiskiemolie?

2. Van welke ganzensoorten worden eieren ingesmeerd? Hoe wordt omgegaan met nesten van gemengde ouders (twee verschillende soorten ganzen), gezien het de wetenschappelijke consensus is dat de daaruit voortkomende hybride ganzen onvruchtbaar zijn, en zich dus niet zullen voortplanten?

3. Hoeveel kost het de gemeente om ganzennesten te laten behandelen door stichting Hofganzen en hoeveel mensen zijn hierbij betrokken?

4. Is het ook dit jaar de bedoeling dat Tilburgers via de Fixi-app melden waar ganzennesten zijn? Zo ja, hoe wordt dat gecommuniceerd naar de Tilburgers, en waarom is dat niet vermeld in het bericht over nestbeheer, op de website en de social media-kanalen, van 19 april?

5. Welke andere methoden om de ganzenpopulatie te beperken zijn overwogen, en op basis van welke afwegingen is het insmeren van eieren met maiskiemolie gekozen?

6. Is er ook gekeken naar manieren om de ‘hotspots’ minder aantrekkelijk te maken voor ganzen? Zo ja, wat kwam hieruit? Zo nee, waarom niet?

In het artikel van het Brabants Dagblad van vorig jaar, waar hierboven al naar werd gerefereerd, staat dat de gemeente stelt dat “de landelijke dierenwelzijnsorganisaties” voorstander zijn van deze methode, en deze als diervriendelijk beschouwen.

7. Welke dierenwelzijnsorganisaties betreft dit?

8. Ervan uit gaande dat bij het behandelen van de nesten één of twee eieren niet worden ingesmeerd: wordt goed opgelet of ganzen zich niet doodbroeden, mochten ook de niet ingesmeerde eieren niet uitkomen? Zo ja, hoe is dit geborgd?

9. Is er een gewenste populatiegrootte/-bandbreedte van ganzen binnen de gemeente? Zo ja, door wie is deze bepaald en op basis waarvan?

10. Wat is er te zeggen over groei of krimp van de ganzenpopulatie in Tilburg, en welke rol heeft het insmeren van eieren daarin (gezien dit al vier jaar is toegepast)?

11. Heeft de gemeente contact over nestbehandeling met andere gemeenten – zoals Breda, waar men deze methode nu als proef inzet – om te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt en dieren onnodig lijden? Zo ja, kunt u inzicht geven in de uitkomsten van het delen van ervaringen met andere gemeenten? Zo nee, bent u bereid dit contact wel te leggen ten behoeve van het optimaliseren van het proces rondom het insmeren van de eieren en dierenwelzijn te waarborgen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Klimaatactivist krijgt politie over de vloer

Lees verder

Opvang van menselijke en dierlijke slachtoffers van huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer