Groen Wijke­voort


Geen bedrij­ven­terrein ten koste van groen

De Partij voor de Dieren wil het prachtige gebied Wijkevoort ervoor behoeden een enorm bedrijventerrein te worden. Het plan van de gemeente om Wijkevoort te transformeren tot een ‘werklandschap’ is desastreus voor de aanwezige ecologie en de dieren die er leven, en past niet in de noodzakelijke omslag naar een circulaire economie voor een duurzame toekomst. Wat ons betreft gaat er een streep door de plannen, want het meest duurzame bedrijventerrein, is het bedrijventerrein dat niet wordt gebouwd.

De plannen voor ‘Innovatiecampus Wijkevoort’
Twee weken na aanbieding van een petitie tegen de komst van het bedrijventerrein, ondertekend door bijna 4.000 bezorgde burgers, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Werklandschap Wijkevoort’ op 15 november 2021 vastgesteld. De huidige coalitie in de gemeenteraad, bestaande uit GroenLinks, D66, VVD en PvdA, hebben de realisatie van ‘Innovatiecampus Wijkevoort’ als prioriteit in het bestuursakkoord genoemd.
Vanwege ingediende beroepen, liggen de plannen nu bij de Raad van State. In het voorjaar van 2023 wordt hierop een uitspraak verwacht. De plannen voor “een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek” zijn daardoor nog niet definitief. Wij blijven ons er dan ook tegen verzetten.

Aantasting van de natuurwaarden en het leefgebied van de dieren
Wijkevoort is nu nog een gebied met weides en coulisselandschap. Het is het leefgebied van veel soorten, zoals de Wulp, Kievit, Patrijs en Scholekster. Ook vleermuizen en uilen leven in het gebied. De actieve bescherming van weidevogelnesten, waardoor deze aanzienlijk zijn toegenomen, dreigt teniet te worden gedaan door van Wijkevoort een ‘werklandschap’ te maken.
De vrees is dat veel van de beschermde diersoorten definitief uit het gebied zullen verdwijnen, door de enorme gebouwen, de activiteiten die er constant omheen zullen plaatsvinden, en de verlichting. De uilenwerkgroep geeft aan dat de impact op de uilen niet is te overzien, want als het bedrijventerrein er is, is er voor de uilen niets meer te halen. Het uilencompensatiegebied gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen.

Het bedrijventerrein gaat lijnrecht in tegen de circulaire economie-ambitie
De ‘logistieke hotspot’ dat het prestigeproject volgens de gemeente moet worden, past niet binnen de gemeentelijke ambitie om in 2045 een circulaire economie te hebben. Om een duurzame wereld zeker te stellen voor toekomstige generaties, streeft de Partij voor de Dieren een systeemverandering na. Het onhoudbare economische dogma van ‘oneindige groei’ zullen we moeten vervangen met de ‘donuteconomie’; de binnenste ring is het sociale minimum en de buitenste ring symboliseert de ecologische draagkracht van de Aarde. Een bedrijventerrein gericht op maakindustrie en logistiek past niet binnen die noodzakelijke circulaire economie.

Greenwashing is niet écht groen
De gemeente presenteert de plannen graag als “groenste distributiecentra ooit” en beweert dat de natuur er juist op vooruit gaat. Daarmee wordt het plan veel groener voorgesteld dan het daadwerkelijk is; greenwashing dus.
Zo brengt het beoogde bedrijventerrein 18.500 extra verkeersbewegingen per dag met zich meer. Dat zorgt voor heel veel meer fijnstof, stikstof en CO2. Dat is buiten de uitstoot die van de enorme gebouwen voor logistiek en industrie zelf zijn te verwachten. In een gemeente die al heeft te kampen met bovengemiddeld slechte luchtkwaliteit, kunnen we dat missen als kiespijn, en het is sowieso niet ‘groen’ te noemen!

Wij blijven ons verzetten
Net als veel bezorgde Tilburgers willen wij dit plan van tafel. Er zijn redenen te over om ons te blijven verzetten tegen de plannen. We werken daarin samen met de vrijwilligers van Stichting Reeshof aan Zet.

Het standpunt Groen Wijkevoort is onderdeel van: Kies voor groen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer